Fıkıhtan Hukuka – Bir Doktrin Önerisi

Doç. Dr. Emir Kaya’nın elinizdeki eseri, fıkhı yeniden düşünmemizi sağlıyor. Fıkhın özüne dönmesini, yalınlaşmasını, insanlığa hüküm merkezli değil hikmet merkezli bir bakış sunmasını, değer teorisi üretmesini ve günümüz toplumuna ve pozitif hukukuna değer aktarımı yapabilmesini öneriyor. Doğrusu, Kaya’nın bu alanda dile getirdiği her bir eleştiri ve öneri, üzerinde ciddiyetle durulmayı hak ediyor.

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

***

İdealimi birkaç cümleyle özetleyeyim: Modernist, pozitivist, sekülerist Batı menşeli hukukun ciddi kritiği yapılmış. Ne Batıcı ne de Batı karşıtı reflekslerle… Yanı başında geleneksel fıkhın kritiği yapılmış. Ne lehte ne aleyhte önyargılarla… Fıkhın nüvesindeki değerler açığa çıkarılmış. O değerlerden taze bir hukuk doktrini üretilmiş. İşte bu fıkıh, insanlığın evrensel hukuk arayışına katkı sunma, günümüz hukukunun hastalıklarına çare olma potansiyeli taşıyor.

“Fıkıhtan Hukuka: Bir Doktrin Önerisi” bu basit çerçeveden ibaret… Mamafih bu basit çerçeveyi kurabilmek için pek çok cephede yerleşik algılara karşı savaş veriyor. Hukukçuları ve fıkıhçıları yepyeni bir çabaya, ulusal ve küresel problemlerin çözümünde etkileşime davet ediyor.